1. Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.eshoplucinka.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: EshopLucinka.sk ,Vyšne Remety 141,07241 Remetske Hamre, IČO:53594088, DIČ: 1124131272, telefón: 0947 949 429 e-mail: info@eshoplucinka.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Michalovce, Namestie slobody 1, 071 01 Michalovce. č. 840-28008

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.


2. Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.


3. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke https://www.eshoplucinka.sk/doprava-a-platba a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Všetky akcie uvedené tejto web stránke platia do vyčerpania zásob.


4. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke https://www.eshoplucinka.sk/doprava-a-platba.

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.


5. Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní Dodacia lehota je medzi 2 - 10 pracovným dňom.  Pri platbe vopred predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


6. Reklamačný poriadok 

Podmienky k vráteniu tovaru:

1. Tovar, ktorý chcete vrátiť nesmie javiť známky používania, nesmie byť použité, musí byť v pôvodnom obale so všetkými štítkami a polepy.

Nemožno vrátiť tovar, ktorý je staršia viac ako 12 mesiacov od zakúpenia.

Náklady spojené s vrátením si hradí odosielateľ.

V prípade, že tovar nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude vrátený späť na Vašu adresu na Vaše náklady.

Náklady spojené s vrátením vráteného tovaru budú účtované na Vaše náklady.

2. Pre vrátenie tovaru uvádzajte vždy aj dôvod vrátenia a číslo faktúry, kde tento tovar bol vyfakturovaný - dôležité.

3. Nemožno vrátiť tovar, kde kupujúci zaplatil na faktúru so splatnosťou a faktúra bola uhradená po termíne.

4. Späť nemožno vrátiť kozmetické prípravky, tovar s označením ra, a et - tovar z externého skladu.

Vyhradzujeme si právo aj tovar nevziať prostredníctvom refundácií aj bez udania dôvodu. Preto vždy počkajte na súhlas či je vrátenie možné.

Bez písomného súhlasu bude vrátenné znoží automaticky odosielané späť na Vaše náklady.


Dôležité!

Manipulačný poplatok za vrátenie tovaru je 10% z ceny tovaru.

O túto tento poplatok Vám bude znížená dobropisovaná čiastka za vrátený tovar.


Tovar, ktorý vraciate nemožno poslať na dobierku, takto zaslaný tovar bude odmietnut, náklady spojené s tým platí odosielateľ.

Rovnako nemožno vrátiť tovar, ktorý bol zhotoven pre zákazníka na objednávku, podľa jeho požiadaviek (potlač, výšivka, individuálne rozmery a pod.)


Postup k vrátenie tovaru

Pred vrátením tovaru je dôležité, aby ste nás vopred skontaktovali a informovali, že sa chystáte tovar vrátiť.

Kontaktujte nás vždy emailom objednavky@nellys.cz alebo objednavky@nellys.sk.

Do emailu vždy vypíšte prehľadne:


1. Tovar, ktorý chcete vrátiť (kod, množstvo a názov)

2. Číslo faktury, kde bol tovar fakturovaný.

3. Počkajte na písomný súhlas na vrátenie tovaru.


Vyčkejte vždy na potvrdenie vrátenie, tovar nemožno vracať bez tohto písomného potvrdenia.

V prípade, že sa rozhodne zamietavé stanovisko o vrátenie, bude Vám oznámený dôvod zamietnutia vrátenia.

Vyhradzujeme si právo tovar späť nevziať pri nesplnení vyššie uvedených podmienok.

 

Tovar k vráteniu zasielajte na adresu:

ADELAINE trade s.r.o.

Návsí 288, Návsí 73991


Po obdržaní vráteného tovaru bude všetko znova riadne prokontrolováno a potom Vás budeme kontaktovať najneskôr do 7 - 10 prac. dní.


Výnimky

Právo na vrátenie tovaru nemožno uplatniť u tovaru Zhotovte na prianie zákazníka / zákazkové tovaru - potlač, vyšívka na tovar podľa priania zákazníka, iný rozmer a povaha produktov, produkt

vyrobený na zákazku podľa atypických rozmerov. Takisto späť nepríjmame kozmetiku, a tovar s označením ra ... alebo et ... - tovar z externého skladu.7. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

U reklamovaného tovaru musí byť písomná informácia (reklamačný protokol) k reklamovanému tovaru. V prípade, že k nám reklamácie dorazí bez písomnej informácie nebude reklamácia vybavená.


Došel Vám poškodený tovar? 

V prípade, že krabica javí poškodenie, popr. je polepená páskou prepravnej spoločnosti, vyžiadajte si u vodiča zápisnicu, kde sa poznačia, že ste prevzali zásielku zo známkou poškodenia.

K uznaniu reklamácie je potrebné reklamáciu nahlásiť najneskôr do 24h od prevzatia, pri zistení vád spôsobené prepravou - nemožno túto reklamáciu uznať!


Pri reklamácii postupujte nasledovne: 

Kupujúci oznámi oprávnenú reklamáciu písomne ​​a to nasledujúcim spôsobom: 

Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa eshopu reklamace@nellys.sk nebo objednavky@nellys.sk napište detailný popis reklamácie spoločne s fotografiou poškodeného tovaru zobrazujúci reklamovanej chyby. Kupujúci bude predajcom najneskôr do 3 pracovných dní informovaný o ďalšom postupe.

Pri zistení vady tovaru neodkladajte reklamáciu. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Tovar na reklamáciu, prosím, zašlite na vyššie uvedenú adresu: Doručovacia adresa firmy.O odoslaní tovaru k reklamácii nás informujte. Spoločne s tovarom doporučujeme pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad preukazujúci kúpe tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list, ktorý Vám pošleme emailom po nahlásení reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie: Reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote. 


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch

 1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí), Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte. Keď je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo našu spoločnosť, v závislosti na druhu vami vybranej prepravy. GLS tel: +421 455 242 500 Slovenská pošta - oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty. 

2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú. 

3. Neodborným zaobchádzaním. 

4. Tovar bol poškodený živlami. 

5. Ak boli prihlásené k reklamácii neskoro tzn. Výrobok, či tovar bol používaný u pri zistení vady ďalej. Nárok na reklamáciu zaniká. Pri zistení vady tovaru neodkladajte reklamáciu. 


Práva a povinností z vadného plnenia

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na

bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny;

ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu),

je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy

môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu alebo v akcii, predávajúci nezodpovedá za chybu,

pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.


Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy

(Bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;

• bezplatné odstránenie vady opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť,

že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú),

má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady)

alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny,

výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pri PREPRAVE.


8. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


9. Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. 

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.