Hľadať
0 ks
Nákupný košík

Odstúpenie od zmluvy

U reklamovaného tovaru musí byť písomná informácia (reklamačný protokol) k reklamovanému tovaru. V prípade, že k nám reklamácie dorazí bez písomnej informácie nebude reklamácia vybavená.


Došel Vám poškodený tovar? 

V prípade, že krabica javí poškodenie, popr. je polepená páskou prepravnej spoločnosti, vyžiadajte si u vodiča zápisnicu, kde sa poznačia, že ste prevzali zásielku zo známkou poškodenia.

K uznaniu reklamácie je potrebné reklamáciu nahlásiť najneskôr do 24h od prevzatia, pri zistení vád spôsobené prepravou - nemožno túto reklamáciu uznať!


Pri reklamácii postupujte nasledovne: 

Kupujúci oznámi oprávnenú reklamáciu písomne ​​a to nasledujúcim spôsobom: 

Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa eshopu reklamace@nellys.sk nebo objednavky@nellys.sk napište detailný popis reklamácie spoločne s fotografiou poškodeného tovaru zobrazujúci reklamovanej chyby. Kupujúci bude predajcom najneskôr do 3 pracovných dní informovaný o ďalšom postupe.

Pri zistení vady tovaru neodkladajte reklamáciu. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Tovar na reklamáciu, prosím, zašlite na vyššie uvedenú adresu: Doručovacia adresa firmy.O odoslaní tovaru k reklamácii nás informujte. Spoločne s tovarom doporučujeme pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad preukazujúci kúpe tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný list, ktorý Vám pošleme emailom po nahlásení reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie: Reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote. 


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch

 1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí), Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte. Keď je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo našu spoločnosť, v závislosti na druhu vami vybranej prepravy. GLS tel: +421 455 242 500 Slovenská pošta - oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty. 

2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú. 

3. Neodborným zaobchádzaním. 

4. Tovar bol poškodený živlami. 

5. Ak boli prihlásené k reklamácii neskoro tzn. Výrobok, či tovar bol používaný u pri zistení vady ďalej. Nárok na reklamáciu zaniká. Pri zistení vady tovaru neodkladajte reklamáciu. 


Práva a povinností z vadného plnenia

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na

bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny;

ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu),

je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy

môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu alebo v akcii, predávajúci nezodpovedá za chybu,

pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.


Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy

(Bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;

• bezplatné odstránenie vady opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť,

že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú),

má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady)

alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny,

výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pri PREPRAVE.